Про заклад

Про КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"

Про заклад

КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» є багатопрофільним закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним та неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в стаціонарних та амбулаторних умовах, та послуги по паліативній медичній допомозі будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.
Центральна міська лікарня м. Кропивницький створена за рішенням Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2742 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Кропивницького в особі Кропивницької міської ради.
Міська лікарня м. Кропивницький здійснює статутну некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
Центральна міська лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, а також іншими актами законодавства України та Статутом.
Основною метою діяльності КНП «ЦМЛ КМР» є здійснення медичної практики та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг по паліативній медичній допомозі та медичних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в стаціонарних та амбулаторних умовах, в порядку та обсязі, встановлених законодавством, за лікарськими спеціальностями:
неврологія, акушерство і гінекологія, хірургія, урологія, кардіологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, бактеріологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, дієтологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ендокринологія, гастроентерологія, отоларингологія, офтальмологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, фізична та реабілітаційна медицина, рентгенологія, лікувальна фізкультура, онкологія, ортопедія і травматологія, ендоскопія, ревматологія, пульмонологія, організація і управління охороною здоров'я, терапія, епідеміологія, медична психологія.
за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), сестринська справа (операційна), медична статистика.
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Кропивницької міської лікарні є:
Створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.
Надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, отруєнь чи інших розладів здоров’я та послуг паліативної медичної допомоги для забезпечення належного догляду та лікування невиліковно хворих та хворих із песимістичним прогнозом на життя на останніх стадіях.
Надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої), консультативної, амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги необхідної для забезпечення належної профілактики, медичної реабілітації, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я.
Цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших закладів охорони здоров'я або без нього: плановий прийом пацієнтів за направленням інших закладів охорони здоров'я або без нього.
Надання пацієнтам відповідно до законодавства України вторинної і спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги в умовах денного стаціонару за показаннями.
Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної і спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги у порядку, встановленому законодавством України.
Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданою листків непрацездатності.
Скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.
Проведення профілактичних оглядів.
При наданні кваліфікованої медичної допомоги Підприємство здійснює придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання, облік та контроль, знищення наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
Надання спеціалізованих медичних послуг з виїздом до хворих додому автомобільним транспортом КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради».
Надання всіх видів медичної допомоги населенню, передбачених Статутом, здійснюється відповідно до затверджених стандартів та протоколів надання медичної допомоги.
Відбір хворих на санаторно-курортне лікування.
Впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій підприємства та нових форм і методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації захворювань і станів.
Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України.
Здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради».
Здійснення медичного обліку та аналізу ефективності надання лікувально-профілактичної допомоги.
Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.
Надання медичних послуг за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, тощо.
КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» може бути базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.
Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
Участь в підвищенні кваліфікації медичних працівників (організація конференцій, семінарських занять, клінічних розборів хворих, клініко-патологоанатомічних конференцій, ЛКК та інше).Підприємство співпрацює з медичними товариствами і асоціаціями з організації та наданні невідкладної кваліфікованої медичної допомоги населенню, бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах.
Підприємство, для виконання своєї мети, може, за погодженням із Засновником, брати участь у реалізації проектів в рамках державно-приватного партнерства, а також інших інвестиційних проектах, що сприятимуть покращенню якості надання медичної допомоги.
Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими у цьому Статуті і не забороненими законодавством України.Участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення; надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги.
Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.
Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу , чергу від попереджувальних захворювань та станів.
Забезпечення ефективного використання ліжкового фонду.
Медичне страхування своїх працівників підприємства та проведення відповідних медичних тестувань при виконанні ними службових обов’язків.

Made with